86.9x10.1简算

86.9x10.1=86.9x(10+0.1)=86.9x10+86.9x0.1=869+8.69=877.69

86.9*10.1 =86.9*(10+0.1) =86.9*10+86.9*0.1 =869+8.69 =877.69 满意的话请及时点下【采纳答案】o(∩_∩)o 谢谢哈~

8.69*10.1=8.69x(10+0.1)=8.69x10+8.69x0.1=86.9+0.869=87.769希望能帮到你!

86.9*10.1=869+8.69=877.69.

简便记算86.9+ 10.1=86.9+0.1+10=87+10=97

9.6x10.1=9.6x(10+0.1)=9.6x10+9.6x0.1=96+0.96=96.96

简便计算就是利用乘法结合律,把10分成十加0.1,然后再分别计算.

80.7*10.7=80.7*(10+0.1) =80.7*10+80.7*0.1=807+8.07=815.07

=4.69*(10+0.1) =4.69*10+4.69*0.1 =46.9+0.469 =47.369

86.9X10 .1=86.9*10+86.9*0.1=869+8.69=877.69 满意采纳奥

相关文档

86.9 10.1 简便计算
3.6x99十3.6简便计算
75.6 0.36例式计算
85.6乘以10.1的简便计算
86.9 10.1竖式计
99 36 36的简便运算
76.9 10.1的简便方法
9.9 0.81的简便计算
ncry.net
zxqs.net
lyhk.net
ltww.net
pdqn.net
电脑版